Algemene voorwaarden voor Bedrijven

Algemene voorwaarden- Zakelijk De Carrière Buddy B.V.

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt (al dan niet in meervoud):

1. Waar in dit document het begrip “De Carrière Buddy B.V. ” wordt gebruikt, wordt daarmee steeds bedoeld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Carrière Buddy B.V.
2. Waar in dit document het begrip “Algemene Voorwaarden” wordt gebruikt, wordt daarmee bedoeld: de Algemene Voorwaarden De Carrière Buddy B.V., waarvan de meest recente versie door De Carrière Buddy B.V. is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer (XXXX nr. KVK deponering)en zoals die te vinden zijn via de website www.decarrierebuddy.nl
3. Afnemer: Iedere partij die een Overeenkomst aangaat met De Carrière Buddy B.V. of een offerte aanvraagt bij De Carrière Buddy B.V.
4. Partijen: De Carrière Buddy B.V. en Afnemer/Gebruiker.
5. Content: De Content die voor de Afnemer/Gebruiker beschikbaar wordt gesteld.
6. IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten.
7. Gebruiker: Een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van Afnemer of Afnemer zelf, die blijkens de Overeenkomst het recht heeft op toegang tot en gebruikmaking van de door De Carrière Buddy B.V. beschikbaar gestelde Content.
8. Diensten: Alle door De Carrière Buddy B.V. aangeboden diensten (in de ruimste zin van het woord).
9. Producten: Alle door De Carrière Buddy B.V. aangeboden zaken (in de ruimste zin van het woord).
10. Shop: De website van De Carrière Buddy B.V, alsmede enig daarop vermeld aanmeldformulier of andere wijze van aanmelding voor een Dienst of Product van De Carrière Buddy B.V.
11. Toepasselijkheid: Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, al onze aanbiedingen, offertes, orders, overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Gelieve deze aandachtig te lezen.

Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven de algemene voorwaarden van de Gebruiker/Afnemer.
In het geval dat deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen De Carrière Buddy B.V. en Afnemer, wordt Afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.

Alleen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden bieden wij jou het gebruik van onze diensten aan. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden dan mag je geen gebruik maken van onze diensten.

We besteden alle mogelijke aandacht aan de kwaliteit van onze diensten maar mocht u op welke manier dan ook niet tevreden zijn dan horen we dat graag, binnen 6 maanden, van je. Je kunt ons dit via email laten weten info@decarrierebuddy.nl Wil je telefonisch contact met ons dan kun je bellen met ons op nummer: +31 (0)6-30973725.

De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing in de rechtsverhouding van de Klant met De Carrière Buddy B.V. Dit betekent onder meer dat – tenzij uitdrukkelijk andere afspraken met zijn gemaakt – de uitvoering van de opdrachten die de Klant aan De Carrière Buddy B.V. heeft verstrekt zo nodig kan plaatsvinden door meerdere medewerkers of door een andere medewerker dan de persoon bij wie de opdracht aanvankelijk is ondergebracht.

Overeenkomst
Een Overeenkomst komt slechts tot stand door (i) schriftelijke aanvaarding door De Carrière Buddy B.V. van een bestelling, inschrijving of opdracht van Afnemer, (ii) door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen of in het geval Afnemer gebruik maakt van een Shop of (iii) door een bestelling van Afnemer via de Shop en bevestiging van de bestelling door De Carrière Buddy B.V. per e-mail aan Afnemer.

Offertes en aanbiedingen van De Carrière Buddy B.V. zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht. Indien een offerte of aanbieding van De Carrière Buddy B.V. door Afnemer wordt aanvaard, heeft De Carrière Buddy B.V. het recht binnen twee (2) werkdagen na kennisneming hiervan de offerte of aanbieding te herroepen.

Niettegenstaande het voorgaande kunnen aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst alleen schriftelijk door De Carrière Buddy B.V. en Afnemer worden overeengekomen. De Carrière Buddy B.V.is te allen tijde gerechtigd tot – waar toepasselijk – wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten van Content, Diensten en/of Producten. Indien naar mening van De Carrière Buddy B.V. Sprake is van een substantiële wijziging, zal zij Afnemer over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging naar mening van De Carrière Buddy B.V. daartoe aanleiding geeft, zal De Carrière Buddy B.V. met Afnemer in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de Content, Diensten en/of Producten overeengekomen vergoeding.

Prijzen en betalingsvoorwaarden
De door De Carrière Buddy B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief administratie-, installatie- en verzendkosten, tenzij anders vermeld.
In het geval Afnemer een Dienst of Product bestelt via een Shop, dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals in de Shop is vermeld. Betaling van overige bestellingen vindt plaats op basis van een door De Carrière Buddy B.V. toegezonden factuur.
Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen. De Carrière Buddy B.V. heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van Afnemer te verlangen.
Alle betalingen door Afnemer aan De Carrière Buddy B.V. worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Afnemer.

De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Afnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Voor zover de Afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Afnemer naast de rente een vergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten.

Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door De Carrière Buddy B.V.

Annuleringsvoorwaarden
Nadat een overeenkomst tussen Partijen tot stand is gekomen, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden voor Afnemer:
• Tot een maand voor aanvang van de leverdatum brengt De Carrière Buddy B.V. geen annuleringskosten in rekening;
• Bij annulering tussen een maand en 14 dagen voor leverdatum brengt De Carrière Buddy B.V.50% van de opdrachtsom in rekening;
• In geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de leverdatum brengt De Carrière Buddy B.V.100% van de opdrachtsom in rekening.

Abonnementen
Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode zoals genoemd in de factuur. Voor zover de Afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan Afnemer het abonnement maandelijks zelf opzeggen door in te loggen op de website van De Carrière Buddy B.V. en het abonnement op te zeggen conform het op de website weergegeven stappenplan onder “veel gestelde vragen”.
Na beëindiging van het abonnement loopt het door in een gewijzigde vorm. De afnemer/ gebruiker die daartoe de wens kenbaar heeft gemaakt/aangevinkt, blijft toegang houden tot de opdrachten die tijdens de abonnementsperiode zijn gemaakt, maar heeft geen toegang meer tot de overige content van De Carrière Buddy B.V

Eigendomsvoorbehoud en risico
Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van De Carrière Buddy B.V, totdat Afnemer alle bedragen die hij aan De Carrière Buddy B.V. verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Afnemer zal op eerste verzoek van De Carrière Buddy B.V. een bezitloos pandrecht vestigen op alle bedoelde zaken, dan wel anderszins zekerheid verstrekken.
Het risico van verlies of beschadiging van Producten gaat op Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer zijn gebracht.

Leveringstermijnen
Alle door De Carrière Buddy B.V. genoemde of overeengekomen (levering(s)termijnen zijn geen fatale termijnen.
De Carrière Buddy B.V. spant zich er naar behoren voor in (levering(s)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.
De Carrière Buddy B.V.is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst op te schorten in het geval Afnemer niet volledig en/of tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor rekening van Afnemer.

Klachten en retourzendingen
Aanmerkingen of klachten over Diensten en/of Producten dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende Diensten en/of Producten aan De Carrière Buddy B.V. kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens De Carrière Buddy B.V. ter zake gebreken in de Diensten en/of Producten.

Uitvoering Diensten
De Carrière Buddy B.V. voert alle Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.
In het geval sprake is van wijzigingen of aanvullingen die tot gevolg hebben dat omvang van de overeengekomen Diensten verandert, bijvoorbeeld door meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de tarieven van De Carrière Buddy B.V. die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.
In het geval is overeengekomen dat de Diensten door een bepaald persoon zullen worden verleend, is De Carrière Buddy B.V. steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde personen.
In het geval De Carrière Buddy B.V.de Dienst in fasen verleent, is De Carrière Buddy B.V. gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Opleidingen
Het is zonder toestemming van De Carrière Buddy B.V. niet toegestaan op basis van de Opleiding en/of verstrekte lesmaterialen een soortgelijke opleiding te ontwikkelen en/of aan te bieden.

Persoonsgegevens
De Carrière Buddy B.V. houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal persoonsgegevens altijd in lijn met haar actuele Privacy beleid en Cookiebeleid op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken.
Persoonsgegevens van Gebruiker(s) zullen door De Carrière Buddy B.V. niet aan derden worden verstrekt, tenzij dat voor het leveren van haar diensten noodzakelijk is. Voor zover De Carrière Buddy B.V. derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als De Carrière Buddy B.V.
Afnemer heeft op grond van de Wbp en (vanaf 25 mei 2018) de AVG verplichtingen tegenover de Gebruikers, zoals de verantwoordelijkheid voor de aanlevering van gegevens en het aanbrengen van wijzigingen in het De Carrière Buddy B.V. systeem. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust op Afnemer en Afnemer garandeert dat hij zich te allen tijde aan de Wbp en/of AVG houdt.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten en/of Producten en op de Content, berusten uitsluitend bij De Carrière Buddy B.V. en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.
Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.
Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in de Producten en/of de (resultaten van de) Diensten te verwijderen of te wijzigen.

De Carrière Buddy B.V. doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.
In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Diensten, Producten en/of Content toekomen aan licentiegevers van De Carrière Buddy B.V, zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Diensten en/of Producten te kunnen gebruiken. Indien Afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens De Carrière Buddy B.V. toe.

In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door De Carrière Buddy B.V. geleverde Diensten, Producten en/of Content inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van De Carrière Buddy B.V. een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt De Carrière Buddy B.V. mogelijk zorg dat Afnemer de Dienst en/of het Product (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van De Carrière Buddy B.V. wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.

Garanties en vrijwaring
Elk gebruik van de Diensten en/of Producten is voor risico en verantwoordelijkheid van Afnemer. Afnemer garandeert dat zij de Diensten en/of Producten niet zal gebruiken:
• op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van De Carrière Buddy B.V. van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
• in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
• in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.
Afnemer vrijwaart De Carrière Buddy B.V. tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Afnemer.

Aansprakelijkheid
De Carrière Buddy B.V.is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of op een andere grond, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

De totale aansprakelijkheid van De Carrière Buddy B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, daaronder nadrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan De Carrière Buddy B.V.is betaald of betaald had moeten zijn voor het betreffende Product of de betreffende Dienst, waarbij bij duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de betreffende Dienst voor één (1) jaar. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van De Carrière Buddy B.V. onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan duizend euro (€ 1.000,-). Voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor De Carrière Buddy B.V. gelden ook ten aanzien van enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van De Carrière Buddy B.V..

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van De Carrière Buddy B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
• redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en
• redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
Iedere aansprakelijkheid van De Carrière Buddy B.V. voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade is geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in dit artikel.
Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van De Carrière Buddy B.V. voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Carrière Buddy B.V. zelf.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan De Carrière Buddy B.V. een redelijke termijn tot herstel wordt geboden en zij in gebreke is gesteld. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen drie (3) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door Afnemer ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.

Beëindiging
Afnemer kan de Overeenkomst niet opzeggen of ontbinden anders dan op grond van de hierna volgende artikelleden.
Beide Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, de onderneming van de andere Partij wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval de andere Partij niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen.
Zowel De Carrière Buddy B.V. als Afnemer hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
De Carrière Buddy B.V.is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien en vanaf het moment dat de Dienst of het Product waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.

In het geval Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making, tenzij De Carrière Buddy B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die De Carrière Buddy B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen De Carrière Buddy B.V.al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.

Nietigheid / vernietiging bepalingen
Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Diversen
De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij De Carrière Buddy B.V. hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. De Carrière Buddy B.V. zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
De Carrière Buddy B.V. kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Afnemer.
Indien De Carrière Buddy B.V. enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
De Carrière Buddy B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 12 december 2019