Algemene voorwaarden voor Consumenten

De Carrière Buddy B.V.

De Carrière Buddy B.V. is een onderneming geregistreerd in Rotterdam, Nederland onder geregistreerd KvK- nummer 73661279, met BTW-nummer NL859618997B01en gevestigd op Nieuwenhoornstraat 43a, 3082 VC te Rotterdam.

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt (al dan niet in meervoud):

Afnemer: Iedere partij die een Overeenkomst aangaat met De Carrière Buddy .
De Carrière Buddy : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Carrière Buddy B.V.
Partijen: De Carrière Buddy en Afnemer/Gebruiker.
IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten.
Gebruiker: Een natuurlijk persoon, die blijkens de Overeenkomst het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van de door De Carrière Buddy beschikbaar gestelde Content.
Diensten: Alle door De Carrière Buddy aangeboden diensten (in de ruimste zin van het woord).
Producten: Alle door De Carrière Buddy aangeboden zaken (in de ruimste zin van het woord).
Shop: de website van De Carrière Buddy, alsmede enig daarop vermeld aanmeldformulier of andere wijze van aanmelding voor een Dienst of Product van De Carrière Buddy.

Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Gelieve deze aandachtig te lezen.
Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven de algemene voorwaarden van de gebruiker/afnemer.
Alleen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden bieden wij jou het gebruik van onze diensten aan. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden dan mag je geen gebruik maken van onze diensten.

We besteden alle mogelijke aandacht aan de kwaliteit van onze diensten maar mocht je op welke manier dan ook niet tevreden zijn dan horen we dat graag, binnen 1 maand, van je. Je kunt ons dit via email laten weten of hier klikken. Wil je telefonisch contact opnemen, dan kun je bellen met ons op +31 630973725.

Overeenkomst
Een Overeenkomst komt slechts tot stand door een bestelling van Afnemer via de Shop en bevestiging van de bestelling door De Carrière Buddy per e-mail aan Afnemer.

Een aanbieding van De Carrière Buddy is herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Indien een aanbieding van De Carrière Buddy door Afnemer wordt aanvaard, heeft De Carrière Buddy het recht binnen twee (2) werkdagen na kennisneming hiervan de aanbieding te herroepen.

Niettegenstaande het voorgaande kunnen aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst alleen schriftelijk door De Carrière Buddy en Afnemer worden overeengekomen. De Carrière Buddy is te allen tijde gerechtigd tot – waar toepasselijk – wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten van Content, Diensten en/of Producten. Indien naar mening van De Carrière Buddy sprake is van een substantiële wijziging, zal zij Afnemer over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging naar mening van De Carrière Buddy daartoe aanleiding geeft, zal De Carrière Buddy met Afnemer in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de Content, Diensten en/of Producten overeengekomen vergoeding.

De Carrière Buddy is gerechtigd om delen van de Content enkel beschikbaar te stellen aan de Afnemer tegen betaling van een extra vergoeding. Deze bepaling geldt bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) in de situatie waarbij de Afnemer gebruik wenst te maken van Webinars die door De Carrière Buddy beschikbaar worden gesteld.

Prijzen en betalingsvoorwaarden
In het geval Afnemer een Dienst of Product bestelt via een Shop, dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals in de Shop is vermeld. Betaling van overige bestellingen vindt plaats op basis van een door De Carrière Buddy toegezonden factuur. Facturen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Indien Afnemer in verzuim is, kan De Carrière Buddy rechtsgeldig aanspraak maken op de buitengerechtelijke incassokosten zoals vermeld in de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door De Carrière Buddy .

Annuleringsvoorwaarden
Nadat een overeenkomst tussen Partijen tot stand is gekomen, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden voor Afnemer:

Tot een maand voor aanvang van de leverdatum brengt De Carrière Buddy geen annuleringskosten in rekening;
Bij annulering tussen een maand en 14 dagen voor leverdatum brengt De Carrière Buddy 50% van de opdrachtsom in rekening;
In geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de leverdatum brengt De Carrière Buddy 100% van de opdrachtsom in rekening.

Abonnementen
Een Afnemer, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan een abonnement opzeggen door in te loggen op de website van De Carrière Buddy en het abonnement opzeggen conform het op de website weergegeven stappenplan onder “veel gestelde vragen”. Na opzegging van het abonnement, heeft de afnemer de eerstopvolgende maand nog toegang tot de content van De Carrière Buddy. Na beëindiging loopt het abonnement door in een gewijzigde vorm. De afnemer, die daartoe de wens kenbaar heeft gemaakt/aangevinkt, blijft toegang houden tot de opdrachten die tijdens de abonnementsperiode zijn gemaakt, maar heeft geen toegang meer tot de overige content van De Carrière Buddy .
Let op: Abonnementen worden automatisch verlengd tot het abonnement is opgezegd. Opzeggen kan maandelijks.

Opleidingen
Het is zonder toestemming van De Carrière Buddy niet toegestaan op basis van de Opleiding en/of verstrekte lesmaterialen een soortgelijke opleiding te ontwikkelen en/of aan te bieden.

Persoonsgegevens
De Carrière Buddy houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG en zal persoonsgegevens in lijn met haar actuele Privacy beleid en Cookiebeleid op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken.

Persoonsgegevens van Gebruiker(s) zullen door De Carrière Buddy niet aan derden worden verstrekt, tenzij dat voor het leveren van haar diensten noodzakelijk is. Voor zover De Carrière Buddy derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als De Carrière Buddy .

Intellectuele eigendomsrechten
Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten en/of Producten en op de Content, berusten uitsluitend bij De Carrière Buddy en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.

Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in de Producten en/of de (resultaten van de) Diensten te verwijderen of te wijzigen.

De Carrière Buddy doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Diensten, Producten en/of Content toekomen aan licentiegevers van De Carrière Buddy , zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Diensten en/of Producten te kunnen gebruiken. Indien Afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens De Carrière Buddy toe.

In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door De Carrière Buddy geleverde Diensten, Producten en/of Content inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van De Carrière Buddy een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt De Carrière Buddy zo mogelijk zorg dat Afnemer de Dienst en/of het Product (of iets functioneel gelijkwaardig) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van De Carrière Buddy wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.

Garanties en vrijwaring
Elk gebruik van de Diensten en/of Producten is voor risico en verantwoordelijkheid van Afnemer.
Afnemer garandeert dat zij de Diensten en/of Producten niet zal gebruiken:

op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van De Carrière Buddy of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

Afnemer vrijwaart De Carrière Buddy tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Afnemer.

Beëindiging
Een Afnemer, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan een abonnement opzeggen door in te loggen op de website van De Carrière Buddy en het abonnement opzeggen conform het op de website weergegeven stappenplan onder “veel gestelde vragen”. Na opzegging van het abonnement, heeft de afnemer de eerstopvolgende maand nog toegang tot de content van De Carrière Buddy . Na beëindiging loopt het abonnement door in een andere vorm. De afnemer die daartoe de wens kenbaar heeft gemaakt/aangevinkt, blijft toegang houden tot de opdrachten die tijdens de abonnementsperiode zijn gemaakt, maar heeft geen toegang meer tot de overige content van De Carrière Buddy .

Beide Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar faillissement is uitgesproken of de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard. De Carrière Buddy heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval Afnemer toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen. De Carrière Buddy is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien en vanaf het moment dat de Dienst of het Product waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.

In het geval Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making, tenzij De Carrière Buddy ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die De Carrière Buddy vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen De Carrière Buddy al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.

Nietigheid / vernietiging bepalingen
Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Diversen
De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij De Carrière Buddy hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. De Carrière Buddy zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

De Carrière Buddy kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Afnemer.

Indien De Carrière Buddy op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
De Carrière Buddy behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 5 december 2019.